Hulp bij toegankelijkheid

Skip to main content

Algemene Voorwaarden

 1. avDe maatschap handelend onder de naam Notariskantoor De Laat & Gulikers ("de maatschap") is een maatschap van rechtspersonen met beperkte aansprakelijkheid ("praktijkvennootschappen").
 2. De bedingen in deze voorwaarden zijn mede gemaakt ten behoeve van de maten van de maatschap, de bestuurders van de praktijkvennootschappen en van de notarissen, kandidaat-notarissen en overige personen die ten behoeve van en/of in dienst van de maatschap werkzaam zijn. Indien de wederpartij algemene voorwaarden hanteert, zullen de onderhavige algemene voorwaarden prevaleren.
 3. Alle opdrachten worden uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door de maatschap, die als enig opdrachtnemer geldt (ook bij uitdrukkelijke/stilzwijgende bedoeling dat een bepaald persoon de opdracht uitvoert) met uitsluiting van het bepaalde in de artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 BW. Bij verlenen van de opdracht door meerdere personen zijn zij allen hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van de daaruit voortvloeiende verplichtingen. Bij opdrachtverlening door een rechtspersoon, wordt de opdracht geacht mede verleend te zijn door de natuurlijke persoon/bestuurder van de rechtspersoon. Een opdracht wordt geacht te zijn verleend nadat de opdrachtgever op al dan niet op verzoek van de maatschap gegevens heeft verstrekt welke nodig zijn voor de uitvoering van de werkzaamheden en de maatschap (aanvangende) werkzaamheden heeft verricht in het kader daarvan.
 4. De aansprakelijkheid van de notaris is beperkt tot de dekking waarvoor een beroepsaansprakelijkheidsverzekering is afgesloten, vermeerderd met een eventueel eigen risico. In de geldende Beroeps- en gedragsregels zijn minimum normen opgenomen waaraan de verzekering moet voldoen. De notarissen verbonden aan de maatschap zijn lid van de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie en voldoen aan de voorgeschreven verzekeringsplicht. Indien - om welke reden dan ook - geen uitkering plaatsvindt op grond van voormelde verzekering, is het bedrag van de aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag van de declaratie(s) in de betreffende kwestie.
 5. De notaris houdt zich aan alle bestaande beroeps- en gedragsregels. Een uitleg van deze regels is te vinden in de door de KNB in overleg met de Consumentenbond en Vereniging Eigen Huis opgestelde consumentenbrochure 'spelregels voor notaris en consument'. Deze brochure is terug te vinden op ww.knb.nl en kan op verzoek worden verstrekt.
 6. Indien de aard van de opdracht met zich meebrengt dat een derde wordt ingeschakeld om werkzaamheden te verrichten binnen het kader van de opdracht, zal de aansprakelijkheid van de maatschap zich niet uitstrekken over tekortkomingen aan de zijde van deze derde.
 7. De opdrachtgever vrijwaart de maatschap tegen aanspraken van derden, de door de maatschap in verband daarmee te maken kosten inbegrepen, die op enige wijze samenhangen met de voor de opdrachtgever verrichte werkzaamheden, behoudens in geval van opzet of grove schuld van de maatschap.
 8. Voor de uitvoering van de opdracht is de opdrachtgever verschuldigd het alsdan geldende standaardhonorarium - al dan niet via offerte gecommuniceerd - vermeerderd met eventuele verschotten van derden (kadasterkosten, griffierechten, legeskosten, advertentiekosten, etcetera) en de verschuldigde belastingen, tenzij anders overeengekomen. De gehanteerde tarieven kunnen tussentijds door de maatschap worden aangepast en verrichte werkzaamheden kunnen tussentijds in rekening worden gebracht. Reeds betaalde voorschotten strekken in mindering op de eindafrekening.
  Over op de derdengeldenrekening ontvangen cliëntgelden wordt door de maatschap eerst na twee werkdagen rente vergoed. Een vordering op de maatschap mag niet worden gecedeerd of verpand.
  1. De notaris licht de cliënten tijdig en duidelijk voor over de financiële consequenties van zijn inschakeling.
  2. De notaris deelt tijdig aan de cliënten mee wanneer meer kosten in rekening zullen worden gebracht dan afgesproken.
  3. De notaris mag de kosten van zijn werkzaamheden niet brengen ten laste van een andere opdracht, ander deel van de opdracht of een ander dan de cliënt.
 9. Betaling van declaraties dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, tenzij anders overeengekomen, zulks zonder recht tot opschorting of verrekening. Bij overschrijding van deze termijn is de wederpartij van rechtswege in verzuim en is een vertragingsrente verschuldigd gelijk aan de wettelijke rente. Bij niet tijdige betaling zal de maatschap herinneringsbrieven sturen. Voor iedere verstuurde herinneringsbrief zal een bedrag van € 25,00 excl. BTW in rekening worden gebracht, onverminderd de eventueel nader te maken incassokosten.
 10. Ook werkzaamheden die worden verricht zonder dat deze uiteindelijk leiden tot (de ondertekening van) een notariële akte, vallen onder de overeenkomst van opdracht. De maatschap kan te allen tijde de verrichte werkzaamheden in rekening brengen op basis van de bestede tijd tegen de gebruikelijke uurtarieven, tenzij anders overeengekomen.
 11. Eventuele klachten dienen door de opdrachtgever in eerste instantie te worden voorgelegd aan de maatschap casu quo de betreffende notaris. Wordt daarop naar het oordeel van de opdrachtgever niet afdoende gereageerd, dan heeft de opdrachtgever de mogelijkheid zich te wenden tot de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie, de Kamer van Toezicht over de Notarissen en Kandidaat-notarissen en/of de burgerlijke rechter.
 12. Op de dienstverlening en de eventuele aansprakelijkheidstelling is Nederlands recht van toepassing. Voor beslechting van geschillen is uitsluitend de Nederlandse rechter of de Geschillencommissie bevoegd. Er geldt een Klachten- en geschillenregeling Notariaat. Zie daarvoor www.knb.nl en www.degeschillencommissie.nl 
 13. Op de dienstverlening door de maatschap is de Wet ter voorkoming van Witwassen en het Financieren van Terrorisme (WWFT) van toepassing. Hieruit vloeien voor de maatschap een plicht tot identificatie van de opdrachtgever voort, alsmede een verplichting tot melding van ongebruikelijke situaties/transacties.
 14. Deze voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende opdrachten en vervolgopdrachten van cliënten.